Giới thiệu

Tin cổ đông

Thông tin cổ phiếu
Tổng quản
Tên giao dịch
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỷ thuật
Mã giao dịch
IJC
Vốn điều lệ
5.000 tỷ đồng
Số lượng CP niêm yết
600.450.000 cổ phiếu