Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (cập nhật bổ sung)

Trang-CBTT-tai-lieu-DHDCD-nam-2022-cap-nhatTải xuống 1.-Chuong-trinh-DHCD-2022Tải xuống 2.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2022Tải xuống 3.-Bao-cao-hoat-dong-cua-HDQTTải xuống 4.-Bao-cao-cua-Tong-Giam-docTải xuống 5.-Bao-cao-cua-Ban-kiem-soatTải xuống 6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-va-BKS-nhiem-ky-2022-2027Tải xuống 7.-Van-ban-ung-cu-thanh-vien-HDQT-va-BKS-nhiem-ky-2022-2027Tải xuống 8.-Van-ban-de-cu-thanh-vien-HDQT-va-BKS-nhiem-ky-2022-2027Tải xuống 9.-Phieu-bau-cu-thanh-vien-HDQT-va-BKS-nhiem-ky-2022-2027-1Tải xuống 10.-Mau-so-yeu-ly-lichTải xuống 11.-Cac-To-trinh-Dai-hoi-co-dong-nam-2022-2Tải xuống 12.-Phieu-bieu-quyetTải xuống 13.-Du-thao-Nghi-quyet-DHCD-nam-2022Tải xuống

IJC_CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TRANG-CONG-BO-THONG-TIN-TAI-LIEU-DHDCD-2022-1Tải xuống 1.-CHUONG-TRINH-DHDCD-2022Tải xuống 2.-QUY-CHE-LAM-VIEC-DHDCD-2022Tải xuống 3.-BAO-CAO-HOAT-DONG-CUA-HOI-DONG-QUAN-TRITải xuống 4.-BAO-CAO-CUA-TONG-GIAM-DOC_TRINH_ApprovedTải xuống 5.-BAO-CAO-CUA-BAN-KIEM-SOATTải xuống 6.-QUY-CHE-BAU-CU-THANH-VIEN-HDQT-VA-BKSTải xuống 7.-VAN-BAN-UNG-CU-THANH-VIEN-HDQTTải xuống 8.-VAN-BAN-DE-CU-THANH-VIEN-HDQTTải xuống 9.-PHIEU-BAU-CU-THANH-VIEN-HDQTTải xuống 10.-MAU-SO-YEU-LY-LICHTải xuống 11.-CAC-TO-TRINH-DAI-HOITải xuống 12.-PHIEU-BIEU-QUYETTải xuống 13.-DU-THAO-NGHI-QUYET-DHDCD-2022Tải xuống

IJC_CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1.-TRANG-CBTT-TAI-LIEU-_-DHDCD2021-2Tải xuống 2.-CHUONG-TRINH-_-DHDCD-2021-2Tải xuống 3.-QUY-CHE-LAM-VIEC_-DHDCD-2021-1Tải xuống 4.-BAO-CAO-HOAT-DONG-CUA-HOI-DONG-QUAN-TRI_-DHDCD-2021-1Tải xuống 5.-BAO-CAO-CUA-TONG-GIAM-DOC_DHDCD2021_0001Tải xuống 6.-BAO-CAO-CUA-BAN-KIEM-SOAT-_-DHDCD2021Tải xuống 7.-CACTOTRINH_DHDCD2021-1Tải xuống 8.-BANG-SO-SANH-NOI-DUNG-DIEU-LE-SUA-DOI-_-HIEN-HANH-1Tải xuống 9.-DU-THAO-DIEU-LE-CONG-TY-_-DHDCD2021Tải xuống 10.-DU-THAO-QUY-CHE-NOI-BO-QUAN-TRI-CONG-TY_-DHDCD2021Tải xuống 11.-DU-THAO-QUY-CHE-HOAT-DONG-CUA-HDQT_-DHDCD2021Tải xuống 12.-DU-THAO-QUY-CHE-HOAT-DONG-CUA-BAN-KIEM-SOAT_-DHDCD2021Tải xuống 13.-DU-THAO-NGHI-QUYET-DHDCD2021Tải xuống 14.-PHIEU-BIEU-QUYETTải xuống 15.-BAO-CAO-TAI-CHINH-HOP-NHAT-2020-KIEMTOAN-1Tải xuống 16.-BAO-CAO-TAI-CHINH_-CTY-ME-2020-KIEM-TOANTải xuống 17.-THONG-BAO-MOI-HOP-GIAY-DANG-KY-THAM-DU-GIAY-UY-QUYEN-_-DHDCD2021Tải xuống