Báo cáo tài chính
IJC _ CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2022
IJC _ CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2022
IJC_CBTT về Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
IJC_CBTT Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ năm 2022 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2022
IJC_ CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2022
IJC_CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1 năm 2022
IJC _ CBTT về việc giải trình thay đổi số liệu LNST thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo KQHĐKD của Báo cáo tài chính năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.
IJC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
IJC_CBTT Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2021
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2021
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2021.
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2021.
IJC_CBTT về việc giải trình thay đổi số liệu LNST thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo KQHĐKD của BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020.
IJC_CBTT Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2021 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
IJC_CBTT Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ năm 2021 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2021.
IJC_ CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2021.
IJC_CBTT ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1 năm 2021
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2021
IJC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
IJC_CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 công ty mẹ
IJC_CBTT BCTC Công ty Mẹ Quý 4 năm 2020
IJC_CBTT Báo cáo tài chính quý 4 hợp nhất năm 2020
IJC_CBTT_Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2020
IJC_CBTT_Báo cáo tài chính công ty mẹ Q3.2020
IJC_CBTT giải trình thay đổi số liệu LNST của BCTC bán niên soát xét năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019
IJC_CBTT Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2020 đã được soát xét
IJC_CBTT Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ năm 2020 đã được soát xét

IJC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020
IJC_CBTT Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy 2 năm 2020
IJC_CBTT doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2020
IJC_CBTT Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2020
IJC_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
IJC_CBTT V/v giải trình thay đổi số liệu LNST của BCTC năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018
IJC_Công bố thông tin BCTC Công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán
IJC_CBTT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán
IJC_Công bố BCTC Công ty mẹ Qúy 3 năm 2019

IJC_Công bố thông tin BCTC hợp nhất quý 3 năm 2019

IJC: Công bố giải trình thay đổi số liệu lợi nhuận tại BCTC bán niên soát xét năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

IJC:Công bố Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ năm 2019 đã được soát xét

IJC:Công bố Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2019 đã được soát xét

IJC: Công bố BCTC Công ty mẹ Qúy 2.2019
[pdf-embedder url=”https://becamexijc.com/wp-content/uploads/2019/07/BCTC-CONG-TY-ME-QUY2.2019.pdf”]
IJC: Công bố BCTC hợp nhất Q2.2019

Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy 1 năm 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 1 năm 2019
IJC_Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán
IJC_Công bố báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018
Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC của IJC
Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC của IJC
Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2015

27.Y15.IJC – BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT 6 THANG DAU NAM 2015 DA SOAT XET

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015

30.Y15.IJC – Bao cao tai chinh hop nhat quy II nam 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2015

29.Y15.IJC – Bao cao tai chinh cong ty me quy II nam 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2015

Giải trình chên lệch số liệu BCTC năm 2014 trước và sau khi kiểm toán

Giải trình chên lệch số liệu BCTC năm 2014 trước và sau khi kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014

Nghị quyết HĐQT ngày 27/02/2015 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2014

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2014

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất 6 tháng năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6 tháng năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6 tháng năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2014

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2014

Giải trình chênh lệch số liệu BCTC kiểm toán quý 4/2013 và BCTC kiểm toán năm 2013

“Giải trình chênh lệch số liệu BCTC kiểm toán quý 4/2013 và BCTC kiểm toán năm 2013”

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất

Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2013
Đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013

Đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013

14/02/2014 Đính chính báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013
10/02/2014 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2013

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2013

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2013
12/11/2013 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6 tháng năm 2013
29/08/2013 Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6 tháng năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2012
Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2013
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
18/03/2013 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012
18/03/2013 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2012">Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2012
Báo cáo tài chính quý IV năm 2012
Đại Hội Đồng Cổ Đông
Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019
Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

13.Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

14. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018

IJC_ CBTT về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

bienbanvanghiquyetdhdcd2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Cập nhật)
 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
 2. Giấy ủy quyền tham dự đại hội
 3. Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
 4. Chương trình ĐHĐCĐ
 5. Quy chế làm việc
 6. Báo cáo HĐQT
 7. Báo cáo Ban kiểm soát
 8. Báo cáo Tổng giám đốc
 9. Tờ trình ĐHĐCĐ
 10. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ
 11. Báo cáo tài chính
 12. Phiếu biểu quyết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1.Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
2. Giấy ủy quyền tham dự đại hội
3.Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
4.Chuong trình ĐHĐCĐ
5. Quy chế làm việc
6. Báo cáo HĐQT
7.Báo cáo Ban kiểm soát
8. Báo cáo Tổng giám đốc
9. Tờ trình ĐHĐCĐ
10. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ
11. Báo cáo tài chính
12. Phiếu biểu quyết
 

CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CBTT_Tai lieu hop DHDCD signed

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

ijc-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2018

CBTT v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

ijc_congbothongtinngaychotdanhsachtochucdhdcd


Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

1.Chương trình họp
2.Thư mời họp
3.Giấy đăng ký tham dự
4.Giấy ủy quyền
5.Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
6.Thư mời họp
7.Quy chế bầu cử
8.Quy chế tổ chức
9.Thẻ biểu quyết
10.Báo cáo Ban Kiểm Soát
11.Báo cáo Hội Đồng Quản Trị
12.Báo cáo Tổng giám đốc
13.Dự thảo nghị quyết
14.Trang công bố thông tin


Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông để điều chỉnh phương án giảm vốn điều lệ

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thư mời họp
Chương trình họp
Quy chế làm việc của Đại hội
Báo cáo Hội Đồng Quản Trị
Báo cáo của Tổng Giám Đốc
Báo cáo phương án giảm vốn điều lệ
Báo cáo Ban Kiểm Soát
Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
Dự thảo nghị quyết
Giấy ủy quyền

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/12/2013 về việc phát hành trái phiếu

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/12/2013 về việc phát hành trái phiếu

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị
Báo Cáo Thường Niên