IJC_CBTT về việc ký kết các Phụ lục hợp đồng với người có liên quan của cổ đông nội bộ (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP).