Thông báo mời chào giá

Căn cứ tờ trình được duyệt số: TT XCT 21060084 ngày 28 tháng 06 năm 2021 của Công ty CPPhát triển Hạ tầng Kỹ thuật về việc thanh lý tài sản.Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo mời chào giá tài sản thanh lý của Công ty, cụthể như sau:Tên tài…

Thông báo về việc đấu giá tài sản thanh lý

Công ty Cổ phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật thông báo thanh lý xe ô tô xi téc chở nước Nhãn hiệu: HuynDaiSố máy: D8AVR-127086 Số khung: KMCCC19VPRU-002246 Năm/nước sản xuất : 1994; Hàn QuốcHình thức chào bán : Chào giá kínGiá khởi điểm : 100,000,000 đồng ( Một trăm triệu đồng)Thời gian phát…