VSD nhận lưu ký 80 triệu cổ phiếu của IJC từ 19/01/2021

Ngày 15-01-2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (CNVSD) đã ra thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 03 số 47/2010/GCNCP-VSD-3 cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật do đăng ký chứng khoán bổ sung

Theo đó, tổng số lượng chứng khoán đăng ký: 217.097.323 cổ phiếu, tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 2.170.973.230.000 đồng. Mã ISIN của cổ phiếu IJC là VN000000IJC4, hình thức đăng ký là ghi sổ. Bắt đầu từ ngày 19-01-2021, VSD sẽ nhận lưu ký số cổ phiếu IJC nói trên.  Công ty cũng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX).