IJC: LỢI NHUẬN SAU THUẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 ƯỚC ĐẠT 468 TỶ ĐỒNG.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ước tổng doanh thu đạt 1.913 tỷ đồng bằng 68% so với kế hoạch, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản ước đạt: 1.699 tỷ đồng, hoạt động thu phí ước đạt 131 tỷ đồng và hoạt động thi công xây dựng ước đạt 55 tỷ đồng, các hoạt động khác đạt 28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 468 tỷ đồng, bằng 77% so với kế hoạch, tăng 176% so với cùng kỳ.