Đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019

Ngày 9/11/2018, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 195/BecamexIJC-QLTC ngày 7/11/2018 của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019 trong đó BCTC quý là 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc quý và BCTC bán niên là 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính. Lý do: CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật là công ty đại chúng quy mô lớn gồm có 02 công ty con.

Căn cứ Khoản 3. Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC hàng Quý và BCTC bán niên của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này