IJC_CBTT về việc giải trình thay đổi số liệu LNST thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo KQHĐKD của BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021.