Thông báo mời chào giá

Căn cứ tờ trình được duyệt số: TT XCT 21060084 ngày 28 tháng 06 năm 2021 của Công ty CPPhát triển Hạ tầng Kỹ thuật về việc thanh lý tài sản.Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thông báo mời chào giá tài sản thanh lý của Công ty, cụthể như sau:Tên tài…

Xem chi tiết >>>