IJC_ CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị IJC được thực hiện giữa Công ty với người có liên quan

IJC_ CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị IJC được thực hiện giữa Công ty với người có liên quanTải xuống