Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (cập nhật bổ sung)

Trang-CBTT-tai-lieu-DHDCD-nam-2022-cap-nhatTải xuống 1.-Chuong-trinh-DHCD-2022Tải xuống 2.-Quy-che-lam-viec-DHCD-2022Tải xuống 3.-Bao-cao-hoat-dong-cua-HDQTTải xuống 4.-Bao-cao-cua-Tong-Giam-docTải xuống 5.-Bao-cao-cua-Ban-kiem-soatTải xuống 6.-Quy-che-bau-cu-thanh-vien-HDQT-va-BKS-nhiem-ky-2022-2027Tải xuống 7.-Van-ban-ung-cu-thanh-vien-HDQT-va-BKS-nhiem-ky-2022-2027Tải xuống 8.-Van-ban-de-cu-thanh-vien-HDQT-va-BKS-nhiem-ky-2022-2027Tải xuống 9.-Phieu-bau-cu-thanh-vien-HDQT-va-BKS-nhiem-ky-2022-2027-1Tải xuống 10.-Mau-so-yeu-ly-lichTải xuống 11.-Cac-To-trinh-Dai-hoi-co-dong-nam-2022-2Tải xuống 12.-Phieu-bieu-quyetTải xuống 13.-Du-thao-Nghi-quyet-DHCD-nam-2022Tải xuống

IJC_CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

TRANG-CONG-BO-THONG-TIN-TAI-LIEU-DHDCD-2022-1Tải xuống 1.-CHUONG-TRINH-DHDCD-2022Tải xuống 2.-QUY-CHE-LAM-VIEC-DHDCD-2022Tải xuống 3.-BAO-CAO-HOAT-DONG-CUA-HOI-DONG-QUAN-TRITải xuống 4.-BAO-CAO-CUA-TONG-GIAM-DOC_TRINH_ApprovedTải xuống 5.-BAO-CAO-CUA-BAN-KIEM-SOATTải xuống 6.-QUY-CHE-BAU-CU-THANH-VIEN-HDQT-VA-BKSTải xuống 7.-VAN-BAN-UNG-CU-THANH-VIEN-HDQTTải xuống 8.-VAN-BAN-DE-CU-THANH-VIEN-HDQTTải xuống 9.-PHIEU-BAU-CU-THANH-VIEN-HDQTTải xuống 10.-MAU-SO-YEU-LY-LICHTải xuống 11.-CAC-TO-TRINH-DAI-HOITải xuống 12.-PHIEU-BIEU-QUYETTải xuống 13.-DU-THAO-NGHI-QUYET-DHDCD-2022Tải xuống