IJC_ CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị IJC được thực hiện giữa Công ty với người có liên quan

IJC_ CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị IJC được thực hiện giữa Công ty với người có liên quanTải xuống

IJC_Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019

1.IJC_Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019Tải xuống 2. Bảng công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu Tải xuống 3.Nghị quyết Hội Đồng Quản TrịTải xuống 4.Phương án phát hành trái phiếuTải xuống 5.Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanhTải xuống 6.Điều lệ Công tyTải…