IJC_CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1.-TRANG-CBTT-TAI-LIEU-_-DHDCD2021-2Tải xuống 2.-CHUONG-TRINH-_-DHDCD-2021-2Tải xuống 3.-QUY-CHE-LAM-VIEC_-DHDCD-2021-1Tải xuống 4.-BAO-CAO-HOAT-DONG-CUA-HOI-DONG-QUAN-TRI_-DHDCD-2021-1Tải xuống 5.-BAO-CAO-CUA-TONG-GIAM-DOC_DHDCD2021_0001Tải xuống 6.-BAO-CAO-CUA-BAN-KIEM-SOAT-_-DHDCD2021Tải xuống 7.-CACTOTRINH_DHDCD2021-1Tải xuống 8.-BANG-SO-SANH-NOI-DUNG-DIEU-LE-SUA-DOI-_-HIEN-HANH-1Tải xuống 9.-DU-THAO-DIEU-LE-CONG-TY-_-DHDCD2021Tải xuống 10.-DU-THAO-QUY-CHE-NOI-BO-QUAN-TRI-CONG-TY_-DHDCD2021Tải xuống 11.-DU-THAO-QUY-CHE-HOAT-DONG-CUA-HDQT_-DHDCD2021Tải xuống 12.-DU-THAO-QUY-CHE-HOAT-DONG-CUA-BAN-KIEM-SOAT_-DHDCD2021Tải xuống 13.-DU-THAO-NGHI-QUYET-DHDCD2021Tải xuống 14.-PHIEU-BIEU-QUYETTải xuống 15.-BAO-CAO-TAI-CHINH-HOP-NHAT-2020-KIEMTOAN-1Tải xuống 16.-BAO-CAO-TAI-CHINH_-CTY-ME-2020-KIEM-TOANTải xuống 17.-THONG-BAO-MOI-HOP-GIAY-DANG-KY-THAM-DU-GIAY-UY-QUYEN-_-DHDCD2021Tải xuống