IJC_Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019

1.IJC_Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019Tải xuống 2. Bảng công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu Tải xuống 3.Nghị quyết Hội Đồng Quản TrịTải xuống 4.Phương án phát hành trái phiếuTải xuống 5.Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanhTải xuống 6.Điều lệ Công tyTải…