Đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019

Ngày 9/11/2018, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 195/BecamexIJC-QLTC ngày 7/11/2018 của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC năm 2019 trong đó BCTC quý là 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc quý và BCTC bán niên là 60 ngày kể…