Trang chủ Giới thiệu Tin tức Webmail Tuyển dụng Liên hệ Rss
Sơ đồ tổ chức

Diễn giải sơ đồ tổ chức: 

• Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ của công ty.  
• Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn; thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ Công ty.
• Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.
• Hội đồng quản trị ( HĐQT ) là cơ quan quản lý Công ty, do Đại hội đồng cổ đông bầu chọn, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty theo quy định tại điều lệ công ty. Số lượng thành viên HĐQT là 7 người, nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm.
• Ban kiểm soát ( BKS ) do Đại hội đồng cổ đông bầu chọn thay mặt cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty, hoạt động theo điều lệ công ty và quy chế của Ban kiểm soát. Số lượng thành viên BKS  là 3 người, BKS có nhiệm kỳ  tối đa là 5 năm.
• Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ công ty.

:: Các thông tin khác
Quá trình hình thành và phát triển
Tầm nhìn và sứ mệnh
Sơ đồ tổ chức
Hệ thống quản lý chất lượng
Lĩnh vực hoạt động
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Becamex IJC - Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - CN Hà Nội
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - CN TPHCM

Giới thiệu Công ty
Quá trình hình thành và phát triển
Tầm nhìn và sứ mệnh
Sơ đồ tổ chức
Hệ thống quản lý chất lượng
Lĩnh vực hoạt động
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Becamex IJC - Bình Dương
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - CN Hà Nội
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - CN TPHCM

 
{manager}
generation-dusty
generation-dusty
generation-dusty
generation-dusty